Algemene voorwaarden

Artikel 1:

Behoudens andersluitende geschreven bepalingen zijn de volgende voorwaarden toepasselijk op om het even welke verkoop van goederen (of levering van diensten).

Artikel 2:

Onze offertes, prijslijsten en circulaires zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Artikel 3:

Eventueel overeengekomen leveringstermijnen zijn louter indicatief en op geen enkel ogenblik bindend. Een niet-tijdige levering kan door de opdrachtgever niet worden geweigerd. De opdrachtgever kan er zich niet op beroepen noch schadevergoeding eisen. De gevallen van overmacht daarin begrepen de ongevallen in onze richting of van de personen,gehele of gedeeltelijke stakingen, onlusten, oproer, machinebreuk, gebrek aan transportmiddelen, nalatigheid of gebrek of vertraging van onze leveranciers die de uitvoering van de bestelling belemmeren of schorsen, ontlasten ons van gelijk welke verantwoordelijkheid en verlenen het recht aan onze verbintenissen te verzaken zonder enige vergoeding van onzentwege.

Artikel 4:

Eventuele klachten dienen te gebeuren bij een ter post aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 5:

Bij verkopen buiten de onderneming zoals o.a verkoop tijdens beurzen of exposities, tijdens een door of voor de verkoper georganiseerde uitstap, alsook via post, per telefoon of andere verkopen op afstand heeft de consument het recht om binnen de 7 werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkopen hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elke beding wwarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstijken van deze termijn.

Artikel 6:

De betaling vande geleverde goederen gebeurt contant bij de levering behoudens een uitdrukkelijke afwijkende vermelding op de bestelbon. Bij niet-betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn op de openstaande schuld ten bedrage van 1% per maand.

Bovendien zal het factuurbedrag bij niet-betaling op de vervaldag ten titel van schadevergoeding met 10% verhoogd worden met een minimum van 50 euro en een maximum  van 1200 euro en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Artikel 7:

Het eigendomsrecht van de verkochte goederen wordt opgeschort tot volledige betaling van de goederen.

Artikel 8:

Bij gehele of gedeeltelijke annulatie van een bestelling verbindt de besteller er zich toe ons te vergoeden voor alle uitgaven, werken en gederfde winsten, deze laatste forfaitair en onherleidbaar geraamd op 30% der bestelde doch niet uitgevoerde werken en/of niet geleverde materieel.

Artikel 9:

Alle mogelijke betwistingen  van welke aard ook, daarin begrepen vorderingen in vrijwaring, in tussenkomst of gemeenverklaring zullen uitsluitend voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Veurne worden aanhaning gemaakt. In geval wissels, cheques of orderbriefjes worden getrokken of aanvaard, wordt geen afbreuk gedaan aan bovenstaande bevoegde clausule.

Artikel 10:

Om hygiënische redenen worden verkochte goederen niet teruggenomen.